FASHION POINT

Fashion Point, PO Box 9293, Kansas City, MO 64168.DEBORAH


LISA


ROXANNE

CLICK ON
PICTURE
TO ENLARGE


Photos by Dennis Hodges, IFPO, Kansas City, MO